Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Ideed

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Targalt Liikuv Eesti (30)

  Juhita autod on tulemas meie tänavatele ja teedele. Küsimus on, kuidas uus liikuvusmudel luua ja kuidas see jõuab nii piloot- kui massilise rakendumiseni. Liikuvuse digitaliseerimine muudab meie kultuurilist, ruumilist ja majanduslikku käitumist, see võimaldab uusi elu- ja ärimudeleid. Kaasava diskussiooni alustamiseks on vaja ideed tutvustada, analüüsida ning visualiseerida selle võimalikud mõjud elukeskkonnale. Juhita auto on siinkohal sümboolne tööriist, mitte eesmärk iseeneses.

  Missing

  Madalam käibemaksumäär toitlustusasutustele (4)

  Maksuametile on läbi aastate üheks suuremaks probleemiks toitlustusasutuste tööjõumaksud. Palju on mustalt töötamist, käibe deklareerimata jätmist jne. Peamiseks probleemi allikaks on toitlustusasutuste väga suur tööjõukulude osakaal, mille pealt tuleb lisaks tööjõumaksudele tasuda ka käibemaks. See loob aga soodsa pinnase ja kiusatuse maksupettusteks.
  Probleeme saaks lahendada, vähendades toitlustusasutuste käibemaksumäära näiteks 10% peale.

  Missing

  Kaks pluss kaks on neli (0)

  Et infoajastul ei ole ühiskonna erakondadel põhinev toimimine enam efektiivne, tuleks seda põhjalikult reformida. Aluseks võiks võtta inimaju toimimise mudeli: inimesed on interneti kaudu ühenduses ja teevad tänu jagatud teadmisele usutavasti parimaid otsuseid. Reformi edule aitab kaasa ka Tiigrihüppe ja e-riigi kogemus. Alguses loodaks süsteemi imiteeriv arvutimäng, analüüsitaks õiguslikke võimalusi ja viidaks keskmise suurusega omavalitsuses ellu katseprojekt.

  Missing

  Äriseadustiku audit (0)

  Eesti ettevõtluskeskkond on ettevõtte asutamiseks väga sõbralik. Kiire asutamisprotsess, vähene bürokraatia, e-suhtlus riigiasutustega teevad ettevõtte loomise ja tegevuse alustamise lihtsaks. Seda enam on aga negatiivseks üllatuseks, et edasise kasvu kiirendamiseks investorite kaasamine osutub Eesti Äriseadustiku (ÄS) kontekstis mitmes punktis üsna ebamugavaks.

  Missing

  Unistus tootearendajate maast (2)

  Palju on räägitud, et Eesti on allhankijate maa. Mind häirib selline perspektiiv. Häirib ka see, et üleskutse liikuda väärtusahelas ülespoole on abstraktne ja selle elluviimiseks on raske midagi konkreetset teha.

  Ometi usun, et just Eestil kui kompaktsel “kõik tunnevad kõiki” riigil on võimalik tekitada endale globaalne konkurentsieelis kui õpime juurde teatud oskusi ja harjutame ühiskonnas natuke teistsugust mõtteviisi.

  Missing

  e-õpetaja õpisüsteem (9)

  e-õpetaja õpisüsteem on eelkõige maapiirkondadele mõeldud internetil põhinev (põhi)kooli süsteem, mis pikemas perspektiivis peaks asendama tänapäevase koolisüsteemi.

  e-õpetaja õpisüsteem põhimõte seisneb selles, et luuakse üks keskne üle-Eestiline õpetamiskeskus (õppeprogrammi ette kandja-saatja), millest interneti vahendusel kantakse üle õppeprogrammid maapiirkondade õppepunktidesse (õppeprogrammi vastuvõtjad)

  Missing

  Eesti hajaenergeetika programm (15)

  Riigi hajaenergeetika programmi eesmärk on tekitada üle Eestiline kohapealsel taastuval toorainel töötav väikeste (kuni 1 MW) elektritootmisüksuste võrgustik, mis suurendaks riigi energeetilist sõltumatust-julgeolekut (vähendaks läbi hajutatuse riigi energeetilist haavatavust), looks maapiirkondades töökohti ja toetaks ettevõtluskliimat ning vähendaks elanike väljavoolu maapiirkondadest.

  Missing

  e- diagnoos (0)

  e-diagnoos on virtuaalne küsimustikul ja personaalsetel terviseandmetel (seotud portaaliga Minu e-tervis jms) põhinev digitaalne automaatselt analüüsiv süsteem, mis avab isikule operatiivse võimaluse kiiresti teostada esmast diagnoosi oludes, kus arstiabi pole koheselt kättesaadav.

  Missing

  Atraktiivne Eesti (4)

  Inimresursi — majanduskasvu põhieelduse — projektsioonid on pessimistlikud. Meie loomulikku negatiivset iivet ei ole võimalik (ja pole ka tarvis) ümber pöörata. Tulutu on unistada hüppeliselt kasvavast sündimusest või väljarände peatumisest. Vähenev arv lapsi naise kohta või noorte rändeluviis ei ole Eesti-spetsiifilised nähtused, need vormivad ümber kogu läänemaailma.

  Missing

  Arendame kõrge lisandväärtusega ja kohaliku kulubaasiga eksporti (0)

  Usun, et majandusliku heaoluta pole õnnelikke inimesi. Palun seda mitte segi ajada materiaalse heaoluga.
  Üks lihtsamaid viise majandusliku õnnetunde mõõtmiseks ja võrdlemiseks teiste riikidega on sisemajanduse koguprodukt. See näitaja mõõdab konkreetse ajaperioodi jooksul riigi territooriumil toodetud kaupade ja teenuste väärtust. Eratarbimise suurendamine on keerukas ilma palkade või eralaenude suurenemiseta, palgad saavad kasvada vaid riiki sisse toodavate väärtuste arvel.

  Missing

  Majanduskasv = Kõrgem lisandväärtus töötunni kohta ning rohkem töötatud tunde (0)

  Eestis on üsna pikk töönädal ning inimestel sageli mitu töökohta, mis pigem pärsib lisandväärtust tunni kohta – töötatakse sageli stressi piiril. Samas on Eestis üks pikimaid hariduse omandamise aegu. Kaks tööaastat saaks juurde just noorema-­ealiste poolt kui a) alustataks kooliskäimist aasta varem (vabaneks ka puuduvaid lasteaiakohti) ja b) kool oleks aasta lühem (ja sisukam).

  Missing

  Säravad erasektori spetsialistid ja ettevõtjad asendusajateenistuse raames avalikku sektori tööle - riik efektiivsemaks. (5)

  Riik ei suuda kõige andekamatele isikutele erasektoriga võrreldes konkurentsivõimelist palka maksta. Samas läheb neid avaliku sektori innovaatilisena hoidmiseks väga vaja. Asendusteenistusega, näiteks nõunikena ministeeriumides, tooksid erasektori taustaga isikud välja ning muudaks selgeid ebaefektiivsusi riigis. Samas oleks neil ka aega ja vabadust, et näiteks oma ettevõtet töös hoida. Saadud kontaktid parendaksid hiljem koostööd sektorite vahel.

  Missing

  Loominguparadiis Eesti (1)

  Eestis tuleks kaotada tulumaks mistahes intellektuaalse omandi võõrandamisest ja kasutada andmisest saadud tulult Eesti Vabariigi residentidele. Kõik Eesti residendid, nii füüsilised isikud kui äriühingud, kes midagi loovad ning sellest tulu saavad, oleksid sellelt arvestatavast tulumaksust vabastatud. Selle alla kuuluks nii "loometöötaja" jooksva palga tulumaksu osa, kui patendi-trollist äriühingu kasumijaotus. Eesti saaks uue tugeva majandusmootori sisetarbimise ja tugiteenuste näol.

  Missing

  Kehtestada elektriaktsiisi maksulagi või- vabastus (4)

  Eesti seisab oluliste valikute ees - kas riigi eesmärk on madala või kõrge lisandväärtusega eksport. Estonian Celli näitel suurendatakse haavapuidu töötlemise tulemusel eksporditavat väärtust enam kui 5 korda. Nimelt oleks haavapalgi ekspordikäive ca 13 miljonit eurot, haavast puitmassi tegemise järgselt kasvab sama tooraine baasil ekspordikäive 67 miljoni euroni. Kõrge lisandväärtusega tootmine ja toodangu eksport on paljudel juhtudel energiamahukas.

  Missing

  Tehnoloogia Saneerimise Agentuur (TSA) (0)

  Luua organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ettevõtteid tootmistegevuse uute tehnoloogiate väljavalimisel ja juurutamisel.
  Taust: Tänapäeva maailma majanduslik edukus baseerub peamiselt tehnoloogilisel võimekusel. Efektiivne ja kõrgtehnoloogiline tootmistegevus on valdkond, mis kõige paremini suudab võimalikult laialdast ja jätkusuutlikku heaolu kasvu.

  Missing

  Juhuslikustatud eksperimendid poliitikakujundamises (2)

  Möödunud sajandil võeti meditsiinis kasutusele penitsilliin, alustati südamesiirdamistega, alistati lastehalvatus ja rõuged. Ometi peetakse üheks tolle perioodi suurimaks edasiminekuks meditsiinis hoopis (topeltpimedate) juhuslikustatud eksperimentide kasutuselevõttu – mitte uut raviviisi, vaid tehnikat, mis võimaldab aru saada, millised meetodid töötavad ja millised mitte.

  Missing

  Rahvastiku tervisekapitali mõju majanduskapitalile - arendusvõimalused (3)

  Majandusareng ühiskonnas ei saa eksisteerida omaette vaid oleneb oluliselt inimressursist ja tervisekapitalist. Terved inimesed panustavad majandustoodangusse ja ühiskond ei vaja suuri sotsiaalkulutusi nende toimetuleku kindlustamiseks. Mitmed teadurid on leidnud, et kolmandik kuni pool majanduskasvust tuleneb rahvastiku tervisekapitalist.

  Missing

  Ühispeatuste kontseptsioon (2)

  Ühistranspordi eesmärkideks on võimalikult efektiivne toimimine, parimad peatuste asukohad, liinide ja erinevate ühistranspordiliikide sidusus, peatuste täiendavad võimalused jne. Peamine eesmärk on kvaliteetse ühistranspordi tagamine, kulude vähendamine, turismi arendamine ning regionaalpoliitika parandamine.

  Missing

  Kaasaegne tsiviilkaitseprogramm (3)

  Kaasaegse tsiviilkaitsesüsteemi ülesehitamine kui riigi majanduse (ehitussektori) stimuleerimise ja Eesti elanikkonna turvalisuse suurendamise meede.

  Eesti kaasaegse tsiviilkaitsesüsteemi rajamiseks eraldada 15 kuni 20% kaitsekulutustele kuluvast summast. Saadud vahenditega kaasfinatseerida riigisiseselt 50% ulatuses individuaal- ja ühiskondlike varjendite rajamist.

  Missing

  Tervisega tegelemine terviklikuks (3)

  Terve inimene jõuab rohkem töötada ja ühiskonna hüvanguks tegutseda. Senised ettevõtmised tervislike eluviiside edendamiseks on killustatud. Minu idee seisneb selles, et avaliku raha kasutamisel tuleks erinevate tegevuste juures läbi mõelda ka see, kuidas see tervist toetab. Näiteks avaliku raha eest korraldatavatel üritustel ei pakutaks ainult saia ja küpsist vaid sellesama raha eest midagi tervislikumat. Iga tee ehitamisel või remontimisel mõeldakse läbi kuidas see aitab kaasa liikumisele.

  Missing

  Pandipakend toiduainetetööstusele (3)

  Vähendamaks pakendite hulka prügis tuleks plasttaarale sarnaselt töötada välja erineva suurusega universaalsed pakendid toiduainetööstusele, mille eest saaks pärast pakendiautomaati viimist raha tagasi.

  Missing

  Puulehtede komposteerimine ja tekkiva komposti kasutamine kohapeal (1)

  Nõmmekatele (ka mujal - teistes linnades) pakutakse krundilt kokkuriisutud lehtede jaoks tasuta plastkotte ja äravedu. Võiks asendada selle tasuta komposteerimiskastidega langenud lehtede ja muu taimse materjali kohapeal komposteerimiseks. Hiljem kasutatakse komposti samas muru või lillepeenra väetamiseks. Tulemus - looduslik ringkäik, parandab muru (väetis). Lisaks plastmassi ja autokütuse kokkuhoid. Teenusena võib pakkuda komposti laialilaotamist kui ise ei viitsi.

  Missing

  Eesti tööstuse tootearenduse kiirendustõuge (4)

  Töötlev tööstus on Eesti majanduse üks alustaladest. Selles sektoris on hõivatud üle 116 000 inimese. Töötleva tööstuse kõige olulisem, üle 150 aasta vanuste traditsioonidega suund on masina ja aparaadiehitus ning metallkonstruktsioonide valmistamine. Selles tööstusharus hõivatute arv on viimasel kümnendil kasvanud ligikaudu tuhande inimese võrra moodustades tähtsa, 14 000 töötajaga tootmissektori.

  Missing

  Noorte ettevõtlikkusinkubaatorite tugisüsteemi käivitamine (1)

  Toome startup inkubaatorite parima praktika ja meetodid noortekeskuste ja noorte innustajate kaudu noorteni. Kujundame ettevõtlikkuskultuuri, kus juba varajases eas õpitakse ettevõtmiste ja algatuste elluviimise kaudu. Selleks loome tugisüsteemi, mis aitab olemasolevatel noortekeskustel ja arenduskeskustel paremini rakendada noorte andeid ja potentsiaali.

  Missing

  Mobiilne kiirabi (4)

  Eesti maa ei ole praegu kaetud piisavalt suure kiirabi operatiivsuutlikusega. Kiirabi ei jõu õigeks ajaks õnnetuskohale ressursipuuduse tõttu. Lahenduseks case by case on õnnetuskohale kõige lähemal oleva meditsiinitehnikat tundva inimese mobiilne reageerimine ja kohale omal jõul liikumine, mida toetab vajadusel meditsiinitehnikat sündmuskohale vedav droon maapiirkondades ja linnades, näiteks bensiinijaamadest leitavad vastavad meditsiinitarbed, et osutada esmaabi kiirabiauto saabumiseni.

  Missing

  "Suur pere" (1)

  Mulle on jäänud meelde üks ütlus: et alles siis, kui mehel on kodus ja tööl kõik korras - saaks ta ka riigi juhtimisega hakkama.
  Mis oleks, kui me oleksime üks "suur pere"!?
  Nii nagu heas peres kombeks, istutakse õhtusöögilauas ja räägitakse päeva muljeid, et kõik oleksid kursis, mida head ja mis raskused on päeva jooksul olnud.
  Mis oleks, kui selleks perepeaks oleks peaminister ja läbi it-rakenduse saaksime nagu Maximas 3 nupuvalikuga anda teada oma suhtumise tegemistele igapäevaselt.

  Missing

  Lihtne ja odav aktsioon istuja tervise heaks (32)

  Liigne istumine on iseseisev krooniliste haiguste ja suremuse riskifaktor ning koos suitsetamise, alkoholi ja väära toitumisega mittenakkushaiguste põhjustaja. Neisse sureb aastas 36 miljonit, sealhulgas 9 miljonit nooremat, inimesi elu parimais aastais, kes elustiili muutes võinuks seda vältida. 30 riigipead kohustusid 2011 ÜRO tippkohtumisel prioriseerima aktsioonid nende haiguste ennetamiseks. Teiste riikide vastavate algatuste kõrval on meil Eestis eeldus omaks innovatiivseks sekkumiseks.

  Missing

  Praktiline kõrgharidus ettevõtetele lähemale (0)

  Selleks, et tõsta innovaatilisuse taset Eesti ettevõtluses, tuleb andekad ja energilised noored varakult tööstuse vajadustega tuttavaks teha. Minu sooviks oleks laiemalt tuua Eesti kõrgkoolide õppekavad ning ettevõtete tehnilised ning ärilised vajadused üketeisele lähemale. Üliõpilased võiksid kõigi (mitte ainult IT) rakenduslike praktikumide ning projekti-ainete raames lahendada osaliselt ka reaalsete ettevõtete reaalseid probleem vastavalt oma oskustele ning spetsialiseerumisele.

  Missing

  Mõistmispõhise õppevormi väljatöötamine (4)

  Suured teadusavastused koosnevad alati väiksematest avastusahelatest, mis koondatakse ühtseks terviklikuks teadmiseks. Planeeritava meetodi eesmärgiks on tekitada õpilases uudishimu, näitamaks erinevate faktide omavahelisi seoseid. Arendades õpilase analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist ning uudishimu, õpetame neid ümbritsevast iseenda nägemust looma. Lähtudes metafoorselt, siis selle asemel, et anda mehele nälja kustutamiseks kala, õpetataks ta hoopis kala püüdma, mis toidaks teda terve elu.

  Missing

  Computable Estonia: oleme esimeseks riigiks maailmas pakkumaks kodanikele avalikel andmetel baseeruvat arvutuspõhist teadmistemootorit (5)

  Eesti on küll maailmas suure hulga avalike andmetega tunnustatud e-riik, aga probleemiks on see, et tavainimesele on need kasutud, sest õigete andmete kättesaamise ja töötlemise protsess on pigem keeruline ja aeganõudev. Computable Estonia projekti raames muudaksime veel vajaminevad riigi andmed avalikuks, tooksime nad arvutile töödeldavas vormis kokku, ning paneksime mugava kasutajaliidesega Wolfram Alpha arvutuspõhisel teadmistemootoril tööle.

  Missing

  E-kolledž: e-õppel koolitus- ja täiendõppeprogrammid IT-sektori tööjõu suurendamiseks (2)

  E-kolledži ideeks on luua täielikult e-õppe baasil kõrgkooli tasemel eesti ja vene õppekeelega koolitusmooduleid, mis võimaldaks täielikult distantsõpet ning pakuks võimalust nii esmaseks, kui ka ümberõppeks IT valdkonda sisenemiseks soovivatele inimestele. Projekt eeldab e-labori loomet, õpinguprogrammi, õpikeskkonda veebis ning aineid õpetavaid õppejõude. Programmi pika-ajaline mõju väljendub uute kvalifitseeritud töötajate kasvus ning distantsharidust väärtustavas mõtteviisi muutuses Eestis.

  Missing

  Nutikad töökojad loovad meisterlikku Eestit! (6)

  Teen ettepaneku luua Eestisse võrgustik nn nutikatest töökodadest, mis paikneksid kõigis suuremates linnades ja oleksid avatud kõigile soovijatele. Töökojas peaks olema vähemalt laserlõikur, 3D frees ja 3D printer ning eraldi ruum, kus saab detailid omavahel kokku liita. Kõik seadmed peaksid toetama standardseid CAD/CAM formaate, mida igaüks saab vabavarana oma isiklikus arvutis kasutada.

  Missing

  ESTONIAN INTERNATIONAL FRESH PRODUCE EXCHANGE They key for growth in exports and increased competitiveness in the agricultural sector (3)

  A fresh produce exchange is a sort of wholesale market place where different parties can bid on produce fresh from the land and usually directly from the farmers. Most of vegetables in for example Holland, which is an important exporter of fruits and vegetables in Europe, are traded in this way.

  Implementing this model in Estonia gives local farmers the chance to offer their products not only to local, but also international bidders, who would be drawn by the ease of doing transactions.

  Missing

  Maailma e-poed leitavad ühest kohast ja uus turunduskanal kaupmeestele. (1)

  Loome veebiportaali (Zhopzz.com), mis ühendab maailma e-poode. Portaalis on võimalik jälgida erinevaid e-poode ja nende tootekatalooge eraldi ning koostada nende valikutest enda e-pood, mida saab lisada blogisse, foorumisse või veebilehele ja selle pealt kasumit teenida. Tänu veebiportaalile tekib e-kaupmeestele juurde ka uus turunduskanal.

  Missing

  Armatuurlaud elanike heaolu tõstmise investeeringute juhtimiseks (1)

  Idee aitab sotsiaal-, tervishoiu-, haridus-, noorsootöö- ja sisejulgeoleku haldusalades seada ning teostada SMART eesmärke. Armatuurlaua juhtimismõõdikud näitavad muutuseid mõne sihtrühma olukorras, mis toimuvad riigisektori eri haldusalade ja eraalgatuslike tegevuste ühismõjus konkreetses piirkonnas. Näiteks: ´põhikoolist väljalangejate arvu vähenemine´ maakonnas X, ´erivajadustega inimeste tööhõive suurenemine´ linnas Y või ´noorte õigusrikkumiste kasvu pidurdumine´ vallas Z.

  Missing

  Mina, Sina, Meie - me oleme ühised (1)

  Moodustada aktiivgrupp, kes käib läbi terve Eesti, jaotatuna 52-ks piirkonnaks, ning kuulab ära ja dokumenteerib, mida räägivad need inimesed. Kaasata firmasid, teatreid, kinobussi, rändkauplusi, mobiilseid apteeke, koolitajaid. Peamine on kaardistada Eesti seis 2015, et me ei räägiks enam protsentidest, mis tehtud 1000 inimese küsitlemise põhjal, vaid meil on täpne pilt.

  Missing

  Üleriigilise ühtse elektroonilise piletisüsteemi väljatöötamine ja kehtestamine (1)

  Ühtse piletisüsteemi eesmärk on see, et inimene ei peaks ostma uut piletit konkreetsele liinile. Kaob vajadus osta piletit kui vahetatakse sihtpunkti jõudmiseks korduvalt ühistranspordivahendit. Seni on sellele vastu seisnud transpordiettevõtted ise, sest kõigil on oma süsteem ning koostööd ei praktiseerita. Pole ka olnud ühtset eestvedajat, et selle elluviimist finantseerida ja korraldada.

  Missing

  Eluruumid ringlusse! (2)

  Üha kiirenevate ühiskondlike protsesside käigus leiavad aset pidevad muutused inimeste
  eraelus, lisaks töö, selle asukoha ja eriala ajutiseks muutumine. Turumajandus, globaliseeruv
  maailm ning kaasaja inimeste karjääri või unistuste teostamise võimalus soosib üha enam
  elukoha vahetusi.

  Missing

  Lauamäng "Läbi elu" (1)

  Lauamängu peamiseks sihtgrupiks on noored, keda ootab ees rida olulisi valikuid ja otsuseid. Mängu eesmärgiks on läbi mängulise tegevuse näidata, kuidas meie tänased teod ja valikud mõjutavad meie võimalusi homme.
  Paljud noored lõpetavad kõrgkooli ning avastavad, kui raske on ellu astuda. Tööle kandideerides nõutakse töökogemust, teadmata põhjustel eelistatakse kedagi teist jne. Põhjus selles, et keegi teine on oma CV eest paremini hoolitsenud.

  Missing

  Tooteinseneride toolbox: infosüsteem teadusuuringute parameetriliseks kaardistamiseks (1)

  Eestis tehakse suur hulk uurimistööd bio- ja materjaliteadustes, kuid see on ettevõtluses suuresti rakendamata. Probleemiks on selge info puudumine selle kohta, mis on teadusuuringute tulemustena olemas praktiliselt ja mõõdetud. Selle küsimuse lahenduseks on tarvis igale teadusharule oma toolboxi, mis kaardistab teadusuuringute käesolevad tulemused parameetriliselt ja loob tööriistana võime teadusuuringute tulemustes sooritada mobiilseid päringuid reaalajas.

  Missing

  Toidurevolutsioon (2)

  Toidurevolutsioon on maksupoliitiliste meetmete kogum, mille eesmärgiks on suunata Eesti inimesi tarbima võimalikult palju kodumaist-kodulähedast tervislikku värsket ja ökoloogiliselt kasvatatud toitu.

  Missing

  ELMO 2030 (1)

  Eesti elektrimobiilsuse programmi (ELMO) pikendamine aastani 2030 aitab meid muuta sõltumatuks imporditavatest transpordikütustest ja keskenduda omamaise keskkonnasõbraliku transpordikütuse (taastuvelekter) kasutamisele. Selliselt stimuleeritakse lisaks ka Eesti keskkonnasõbralikku taastuvenergia sektorit.

  Missing

  Tööstussümbioosi Võrgustik (4)

  Idee on luua Eesti Tööstussümbioosi Võrgustik soodustamaks ettevõtetel tekkivate jääkide kasutamist sisendina teiste ettevõtete tegevuses. Selleks tuleb õppida olemasolevatelt tööstussümbioosi programmide ülesehitust ning töötada välja optimaalne lahendus, mis vastaks kohalikele oludele ja toimiks koostöös Soome ja Baltimaadega. Arenguidee teostus suurendab märkimisväärselt ettevõtete üldist ressursiefektiivsust, tekitab majanduses suurt lisandväärtust ning vähendab kahjulikke keskkonnamõjusid.

  Missing

  Probleemilahenduse klubid (1)

  Loov probleemilahendus on heaks abiliseks keerulistes olukordades, kui vanaviisi enam edasi ei saa või ei oska. Ärides ja organisatsioonides saavutatakse uudseid ja elegantseid lahendusi ilma, et keegi sellepärast ilmtingimata kannatama peaks. See lähenemine ei ole väga levinud, kuna konsultandid on need tehnikad teinud raskesti kättesaadavaks. Inglismaal on ennast just õigustanud probleemide loov lahendamine klubilises vormis, lihtsate inimeste vahel. Kindlasti tasub Eestis ka taolist proovida.

  Missing

  Veebikool: eestikeelne internetipõhine kooliharidus ajutiselt välismaal töötavate vanemate lastele (1)

  Online veebi-kooli eesmärgiks on pakkuda Eesti lastele, kelle vanemad töötavad ajutiselt välismaal, võimalust saada eestikeelne kooliharidus Eesti õpetajate juhendamisel üle interneti.

  Mis on online veebi-kool?

  Veebikool on õppeviis, kus kokkulepitud kellaajal saabuvad ühisesse interneti õppekeskkonda õpetajad ja eestlastest lapsed üle maailma vanuseklasside ja õppetundide kaupa.Tegu on koduõppe ühe viisiga.

  Missing

  Silm (1)

  Süsteem, mis kasutades GPS-i ja GSM valvesüsteemi hübriidlahendust Liikluseeskirjade täitmise jälgimiseks ja automaatseks trahviteadete väljastamiseks.

  Missing

  Kommunikatsiooniõpe kõigile tulevastele juhtidele (0)

  Rahvusvaheliste uuringute tulemused näitavad, et muutuste juhtimises ja seotud kommunikatsioonis efektiivsed organisatsioonid näitavad 3,5 korda tõenäolisemalt konkurentidest paremaid majandustulemusi kui need, kes eeltoodule piisavalt tähelepanu ei pööra. Sestap tuleb kommunikatsiooniõpe lisada kõigisse Eesti kõrgkoolide magistriõppe programmidesse, mille lõpetajate seas on tulevasi juhte.

  Missing

  Globaalne eestlust kandev infokanal (2)

  Soovin Arengufondi Arenguidee konkursile esitada järgmise ideekavandi: globaalselt kättesaadav kodanikuajakirjandusel põhinev infokanal, mis toob kokku kõikjal maailmas elavad eestlased ja eesti kultuuri vastu huvi tundvad inimesed.

  Missing

  Ettevõtlusplatvorm e-vajadustega inimestele (1)

  Ühiskonna võtmeküsimuseks on tänapäeval see, kuidas võimalikult hästi ära kasutada inimeste potentsiaali - seda eelkõige olukorras, kus rahvastik vananeb ja töökäte arv väheneb. Hetkel elab puuetega inimesi Eestis ligikaudu 140 000, kellest töötab vaid 17 protsenti. Palju on neid, kes puude tõttu tööd ei leia, tööle minna ei julge või saavad takistuseks mõned muud faktorid.

  Missing

  www.majandustarkvaraportaal.ee - ettevõtjate, õppijate, tööotsijate ja tarkvarafirmade majandustarkvaraalaste teadmiste veebikodu (1)

  Aastase töö tulemusena valmib veebileht www.majandustarkvaraportaal.ee, mis on parim koht ettevõtjatele majandustarkvara valikul, kus on õppijatele, õpetajatele ja tööotsijatele hulgaliselt tasuta majandustarkvarateemalist õppematerjali, arutelusid, infot praktikakohtadest ja lõputöödest, mille tegemise käigus on majandustarkvarategijad oma veebilehed uuendanud (paremad juhendid, arusaadavamad programmide võimalused, hinnakirjad, demoversioonid).

  Missing

  Riiklikud patendi- ja aktsiaosalused (1)

  Idee lühikokkuvõte:
  Riiklikud patendi- ja aktsiaosalused tähendaks riigi osalust investeeringutel eestis loodud patentidesse, kasulikesse mudelitesse ja arengupotensiaaliga ettevõtetesse. Riigiettevõtte eesmärk on leida kasumipotensiaaliga ideid ja osalusi. Eesti rahva kasu tekib sellest, et tegemist on tulu taotleva riigiettevõttega, mille eesmärk on suurendada eesti rahva rikkust. Riik on usaldusväärne partner. Eesti elanikele antakse võimalus ennast eestis teostada.

  Missing

  Varase faasi idufirmade mentorlus- ja toetusprogramm (2)

  Idifurma ettevõtjana ning Garage48 kaasasutajana näen ettevõtluse tugistruktuuride ja koolitusprogrammide nõrkust idufirmade / meeskondade osas, mis on jõudnud idee ja prototüübi loomise järel etappi, kus tegeletakse meeskonna paika loksutamisega, alustatakse tööd äriplaani koostamisega ning esimese klienditagasiside saamisega.

  See on faas, kus Garage48 kogemusest lähtuvalt toimub kõige suurem "idufirmade suremus". Seda olukorda saab parandada haridusliku toetava mentorprogrammiga.

  Missing

  Kiirõppekeskus – Rapid Training Centre (3)

  Kiirõppekeskus on koolituskeskus, kus läbi eriliselt väljatöötatud koolitusprogrammi lühikese aja jooksul omandatakse oskuste ja teadmiste kogum kõrge lisandväärtuse loomiseks.
  Keskuse esimese aasta prioriteetideks on IKT valdkonna, tööstusprotsesside (disain, planeerimine, masintootmine, materjalide masintöötlemine jne) ning andmekäitluse (data science, machine learning) koolitusprogrammide koostamine, koolitajate koolitamineg koolitustegevuse alustamine.

  Missing

  Tootearenduse koolitus õpilastele (1)

  Idee lühikirjeldus: Viia kokku kooliõpilased ja tudengid, et luua veebilahendused, mis aitavad kaasa keeleõppele (nt mängud, e-raamatud vms), koolitada keskkooliõpilasi veebidisaini ja veebiarenduse valdkonnas

  Missing

  Personaalsed teenused normiks (3)

  Eesti võiks olla riik, kus kõigi eluvaldkondade puhul alati mõeldakse, kuidas teenused maksimaalselt personaalseks ehk kasutajakeskseks arendada. See tähendab tehnoloogia rakendamise ja integreerimise arendamist uuele meisterlikkuse tasandile - märkamatule kohandumisele. Personaliseeritus muutuks nii võimsaks arenguveduriks, mis ühendab erinevaid valdkondi ja pakub iga valdkonna jaoks paindlikke võimalusi. Mõtestagem tehnoloogiat koos personaalsuse, vabaduse ja moraaliga heaolu kasvu nimel!

  Missing

  Ühiskondliku mõju võlakirjad – investeerimismudel ühiskondlike probleemide lahendamiseks erakapitali toel (1)

  Ühiskondliku mõju võlakirjad (Social Impact Bonds ehk SIB) on mudel, mille eesmärk on tõsta ühiskondlike probleemide lahendamise tulemuslikkust. SIBi tuum on riigi-investori-teenuse pakkuja vaheline leping, mille eesmärgiks on leida konkreetsele probleemile efektiivseim lahendus. Eesmärkide saavutamisel tasub riik investorile tehtud investeeringu koos intressiga. Mudeli abil saab riik senisest tõhusamad ennetus- ja teenusmudelid, kaasates erasektori kapitali ning innovaatilisi tegevuslahendusi.

  Missing

  VR: Virtuaalne Eesti / Reaalne areng (2)

  Taskukohane, mugav ja täielikult edassehaarav virtuaalreaalsuskogemus on saabumas tavatarbijateni juba lähiaastatel. Kuidas see mõjutab edasist ühiskonnakorraldust nii omavahelise suhtlemise, töötegemise kui meelelahutuse vallas, ei ole veel täielikult selge. Küll aga avab see palju uusi võimalusi nii spetsiifilise tarkvara kui riistvara poole pealt, kus Eesti ühiskond võiks olla esirinnas - suurepärane tehnovõrk ja prioriteetne IT haridus on meie eelised, mida oleks patt maha mängida.

  Missing

  Valikõpetajate firma (2)

  Eestis on üha rohkem inimesi, kellel on elukogemus ja piisavalt vaba/paindlikku tööaega, et anda ühiskonnale tagasi läbi kooliõpilastele mõne aine õpetamise - selleks tuleb ainult pakkuda neile (meile) see võimalus ja vastav koolitus. MTÜ IDLabor on sotsiaalse ettevõte, mis on juba 2 aastat pakkunud õpilastele iseseisvaks eluks ettevalmistavat karjääriõpetuse valikainet ning õpetajakoolitust uuendusmeelsetele õpetajatele. Meie meeskonna soov on teha arenguhüpe (vt veel http://idlabor.edicy.co/)

  Missing

  Ettevõtjahüvitis (1)

  Ettevõtjahüvitist makstakse sarnaselt vanemahüvitisele 1,5 aastat alates ettevõtte asutamisest. Hüvitise eesmärk on tuua kogenud palgatöölised riskivabamalt oma ettevõtteid looma. Nii nagu lapse sünni puhul, nõuab ka uue ettevõttega alustamine pikka aega pühendumist ilma, et ettevõttesse veel positiivset rahavoogu tekiks, millest ettevõtja endale palka saaks maksta. Tihti on aga kogenud palgatöölistel võetud kohustused, mille pärast ei saa tasuvast palgatööst loobuda, kuigi ideid ja tahtmist on.

  Missing

  Eesti – ruumiteadlikult kujundatud ihaldusväärne elukeskkond (2)

  IKT ja teadmusühiskonna tormiline areng tähtsustab vastukaaluks ka füüsilist keskkonda. Mida vähem olulisust omab töö tegemise koht, seda tähtsamaks muutub elukoht. Eesti linnadele pakuvad tõsist väljakutset lähiregiooni pealinnad, mida on korduvalt valitud maailma elamisväärseimate linnade edetabelite tippu. Eesti elukeskkondi ei kujunda arhitektid üksi, vaid need teostuvad paljude eri osapoolte koostöös.

  Missing

  GENOOMI KLIINILISE INTERPRETATSIOONI TARKVARA (1)

  Inimese genoomist on saanud kliinilise meditsiini osa. Genoomil põhinev meditsiin on aga aeganõudev ja arst vajab bioinformaatikarühma tuge. Enamuse oma ajast kulutab tugirühm informatsiooni otsimisele, et leida parim tõlgendus haigusele, mida tavamedititsiin ei suuda seletada. Tugirühma tööd kiirendaks oluliselt tarkvara, mis integreeriks juba eksisteeriva, kuid hajutatud informatsiooni.

  Missing

  IT-revolutsioon hariduses (2)

  Teeme reaalainete õppimise põhikoolis ja gümnaasiumis lihtsaks ning huvitavaks läbi kaasaegse tehnoloogia. Tänapäevase videotehnika, veeb 2.0 võimaluste ja interneti levikuga on see kättevõtmise asi. Suureneb nii innustus reaalainete vastu kui ka õpitulemused. Tulemuseks - mõne aastaga kasvab inseneride, IT-spetsialistide jt reaalalade lõpetajate arv ülikoolides (kus täna on probleemiks väikesed sisseastumisarvud) ja need inimesed on oluliseks teadmispõhise majanduse mootoriks.

  Missing

  10 miljonit „e-eestlast“ aastaks 2025! (22)

  Valitsus kiitis heaks mitteresidentidele digi-ID väljaandmise kontseptsiooni: 2014.a lõpust hakatakse välismaalastele väljastama Eesti turvalist e-identiteeti. Tekib ainulaadne võimalus luua maailmas uudne kogum distantsilt kasutatavatest teenustest.

  Sobiva taristu ja teenuste paleti väljaarendamine vajab avaliku ja erasektori ühistegevuse koordineerimist ja käivitamist. Eesmärgiks on teha Eesti suureks: et vähemalt 10 mln inimest kogu maailmast tahaks end siduda e-identiteedi kaudu Eestiga.

  Missing

  THI nimeline Rahvusvaheline Akadeemia (2)

  Rahvusvaheline Akadeemia on ÜRO kaasabil loodav diplomaatilise põhitooniga õppeasutus, kus igal aastal alustab rahvusvahelise suhtlemise alal õppetööd 1 õpilane igast ÜRO liikmesriigist, et õppurid hakkaksid hoomama maailma kui tervikut isiklike kontaktide kaudu. Meie-maailma parimad suhtlejad!
  See on Eesti fenomeeni – kõik tunnevad kõiki - viimine laia maailma võrgustiku kujul. Lisaks public-private partnerships meetodite reaalne rakendusõpe nagu see kõrgkooli enda puhulgi eeskujuna on.

  Missing

  Personaalne tervise ID ehk TID (1)

  TID tähendab kaitstud, inimesele kuuluvat andmekandjat, millele on koondatud tema elu jooksul tehtud meditsiinilised toimingud – haigused, ravi, operatsioonid, veregrupp, uuringud, pildid - ning seda toetavat süsteemi. Esimene info salvestatakse TIDile inimese sündides, viimane peale siit ilmast lahkumist. TIDi saab endaga nagu mälupulka kaasas kanda ning suvalises arvutis sellele salvestatud infot vaadata. Eluajal otsustab omanik, kes ja missuguseid andmeid tema TIDil näeb. TIDi pärib pere.

  Missing

  Eestikeelne Khan Academy - Õpi mida tahad, siis kui tahad, põnevalt ja tasuta. (2)

  Idee on konkreetne, tulemus aga võimas - Tõlkida aastaga ära populaarne õppekeskkond www.khanacademy.org koos 738 mängulise harjutusega ja teha nende juurde eestikeelsed õppevideod.

  Tõlkida on vaja 77,5 tuhat fraasi. See sisaldaks kogu funktsionaalsust, mis Khan Academy's täna on. Seda saavad kasutada nii õpilased iseõppimiseks kui ka õpetajad oma õpilaste töö jälgimiseks. USA-s kasutatakse seda paljudes koolides. Tulemusena kasvab õppimise motivatsioon ja lapsed jõuavad õppekavast ette.

  Missing

  Iga inimene peab õpetama kogu elu (1)

  Täiskasvanute pidev edasiareng peab olema 21. sajandil sama loomulik nagu on lapse arenemine. Selleks tutvustame inimestele elu-akadeemilise sõbra ehk eluka rolli, mis seisneb täiskasvanu kohustuses jagada iga oma oskus edasi teisele täiskasvanule ning võimaluses saada oma ellu inimene, kellelt on volitus küsida ja õppida tema oskusi ja teadmisi.

  Missing

  Üldhariduskoolide Riikliku Õppekava ja selle ainekavade edasiarendus ühtsele digikujule (3)

  Idee eesmärgiks on üldhariduskoolide Riikliku Õppekava (RÕK) ja selle ainekavade digitaalsele struktuurile viimine ning erinevate ainekavade sidumine ühtse metaandmete/klassifikaatorite süsteemiga. See tagab ainekavade vahelise sidususe ning õppetöös kasutatava interdistsiplinaarsuse.
  Eesmärgiks on luua vajalik tarkvaraline lahendus tulevasteks RÕK arendustöödeks.

  Missing

  Targa raha huvialaring (2)

  Idee on tekitada koolide juurde "Targa raha" huvialaring. Huvialaringi suurem eesmärk, mis mõjutab Eesti majandust, on õpetada noori inimesi, kes sisenevad aktiivsesse ellu, oma raha targalt kasutama.

  Missing

  Tüüpelamutele tüüpsed renoveerimislahendused (2)

  Mass-elamuehituse perioodil toodetud hoonete kaasajastamiseks ning energiasäästvamaks muutmiseks tuleb need lähiaastatel põhimõtteliselt kõik ära renoveerida. Arenguidee ettepanek on teha tüüpelamutele tüüpsete renoveerimisprojektide andmebaas, mis kiirendaks oluliselt renoveerimisprotsessi kogu vabariigis. See oleks ühelt poolt märgatav ressursi kokkuhoid ning teisalt innustaks ühistuid ja omanikke

  Missing

  Ergas Eesti - stressivaba ja tootlikuma riigi poole üks ettevõte korraga. (2)

  Ergas Eesti eesmärk on vaimse terviseteadlikkuse tõstmine ettevõtlussektoris. Aastas kaotab Eesti majandus 12 000 inimaastat stressi ja psüühikahäirete tõttu, mille ennetamisse saaks tunduvalt rohkem panustada nii indiviidi kui kogukonna tasandil.

  Ergas Eesti pakuks kasutajakesksel moel teaduspõhiseid psühholoogilisi abivahendeid, mis kasvataks töötajate vaimset võimekust ning vähendades stressi. Tõuseks rahulolu, innovatsioonivõimekus ja tõhusus nii ettevõtete sees kui ühiskonnas laiemalt.

  Missing

  Eesti krüptorahanduse eestvedajaks maailmas (15)

  Viimase aja kindlasti kõige vingeim inimkonna tehnoloogiline leiutis on väärtuse edasi kandmise lahendus jagatud ja kõigile avatud võrgus, välistades tehingu võltsimise võimalused. Lühidalt Bitcoini protokoll. Lisaks rahale on tegemist veel ka maksevahendi ning tervikliku tehnoloogiaga, mille peale annab mitte ainult terve majanduse üles ehitada vaid ka suure hulga täna veel teadmata uusi rakendusi. Parim võimalus nii tehnoloogiliselt kui finantsiliselt meie riigi konkurentsivõimet parandada.

  Missing

  Eesti on kõige inspireerivam riik.............ÕPPIMISEKS! (1)

  2016. aastal avab Tallinnas uksed uue ajastu juhtimiskool, inspireeriv loomekeskus selles õppijatele, aga ka ettevõtetele ja kogukondadele. Meie kooli lõpetavad andekad ja nutikad vilistlased, kes on programmi jooksul panustanud vähemalt ühe Eesti ühiskonna valupuntktiga oleva probleemi lahendamisse. Nad ellu viinud oma isikliku “projekti”. Siin
  sünnivad järgmised uued ärid ja maailmatasemel lahendused. Seeläbi luuakse uusi ettevõtteid ning pannakse alus uue haridusmudeli loomiseks.

  Missing

  Eesti ärisaadikute võrgustik (1)

  Idee eesmärk on luua ärivõrgustik Eestist pärit ja/või Eestiga tihedalt seotud ettevõtjatest, kes on nõus vabatahtlikkuse alusel panustama nii Eesti ettevõtluse ja ekspordi arengusse kui ka aidata kaasta investeeringuid kaasata. Ettevõtjatel on võimalus panustada Eesti majanduse arengusse erinevatest maailma paikadest. Eesmärgiks on ärisaadikute võrgustikuga katta ära võimalikult palju riike, et aidata Eesti ettevõtted oma toodete ja teenustega neile turgudele siseneda.

  Missing

  Digi-Riigikogu (5)

  Miks saab rahvas riigis tehtavate tähtsate otsuste juures kaasa lüüa ainult 1 kord 4 aasta jooksul riigikogu valides? Põhiseadus ütleb, et kõrgeima võimu kandja on rahvas seega peab olema võimalus otsustamise juures kaasa lüüa ka valimiste vahel.
  Lahendus on portaal, kus seletatakse mida iga seadus endaga kaasa toob ja kus rahvas saab igale riigikogus arutatavale teemale oma poolt- või vastuhääle anda.
  Esimeses faasis leitakse riigikogus saadik, kes hääletab vastavalt rahva soovile.