Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Üldhariduskoolide Riikliku Õppekava ja selle ainekavade edasiarendus ühtsele digikujule

  Idee eesmärgiks on üldhariduskoolide Riikliku Õppekava (RÕK) ja selle ainekavade digitaalsele struktuurile viimine ning erinevate ainekavade sidumine ühtse metaandmete/klassifikaatorite süsteemiga. See tagab ainekavade vahelise sidususe ning õppetöös kasutatava interdistsiplinaarsuse.
  Eesmärgiks on luua vajalik tarkvaraline lahendus tulevasteks RÕK arendustöödeks.

  Probleemide kirjeldus.
  Eelanalüüsi käigus kirjeldatud probleemid Riikliku Õppekava (edaspidi RÕK) kasutatavusega on koondatavad kolme üldise punkti alla.

  1) Erinevate ainekavade vaheliste seoste hoomamatus info suure mahu tõttu.

  Täna kehtiv RÕK on kirjeldatud interdistsiplinaarsuse nõudeid silmaspidades, kuid selle teostus ei võimalda reaalsuses fikseerida üheselt kõiki olemasolevaid seoseid. Inimene suudab ilma infotehnoloogiat kasutamata hoomata ja fikseerida korraga väikese hulga seoseid. Paraku on aga RÕKis olevate erinevate seoste hulk nii suur, et tervikpildi nägemiseks on vajalik kasutada infotehnoloogia abi.

  2) Teemade dubleerimine ja ebaloogiline järgnevus ainekavades.

  Erinevad ainekavad on tehtud erinevate töörühmade poolt üksteisest sõltumatuna, erineval ajahetkel, ilma ühtse formaadita. Kuna RÕKi ainekavades olev infomaht on väga suur, siis on mitmed teemad tahtmatult dubleeritud. Samuti ei ole alati täidetud eeltingimused erinevates õppeainetes ühe või teise teema läbimiseks.

  3) Uudsed õpilast kaasavad õpistsenaariumid ja Kooli Õppekava (edaspidi KÕK) ei ole seostatavad Riikliku Õppekavaga.

  Tänasel päeval esitab RÕK oma olemuse kaudu koolile nõude läbida õppekava traditsioonilise lineaarse protsessina ainekavade kaupa. Samas annavad palju paremaid tulemusi interdistsiplinaarne õpe ning uudsete õpistsenaariumite kasutamine, mis jagunevad klassikaliselt viieks erinevaks rühmaks: pööratud klassiruum, uurimusõpe, projektõpe, probleemõpe ja mänguline õpe. Täna puudub tarkvaraline lahendus, mis võimaldab koolil töötada välja oma õppekava ning siduda see interdistsiplinaarse õppe käigus läbitud eraldiseisvate ainekavade teemasid lineaarsel ülesehitusel põhineva RÕKiga.

  Lahendus
  Vajalik on luua RÕKi ja selle ainekavade jaoks tarkvaraline analüüsi tööriist, mis võimaldab seda töödelda üle kõikide ainekavade ja jälgida RÕKi täitmist lähtuvalt erinevatest metoodilistest lähenemistest ja õpistsenaariumitest, mis erinevad RÕKi mudeli algsest lineaarsest ülesehitusest. Vastav tarkvara peab võimaldama luua igal koolil oma KÕK.

  Lahenduse leidmise esimeses etapis on plaan töötada olemasolev RÕK ja ainekavad läbi tekstikaeve algoritmide ja metoodikatega. Ekspertide hinnangul on vaja teha mitmeid iteratsioone ning katsetada erinevate lähteülesannetega, kuna lähtetekstid ei ole piisavalt standardiseeritud.
  Kõige olulisemaks esimese etapi tulemuseks on ainekavadeülese metaandmete struktuuri loomine. Samuti on vajalik luua ühtsed andmestruktuuri mudelid. Juba praegu joonistub välja, et humanitaarainete ainekavad on pigem aegridade struktuuriga ja reaalainete ainekavad pigem puu-struktuuriga kirjeldatavad.
  Ülesanne on täidetav olemasoleva ainekavade dokumentatsiooni süsteemianalüüsi abil, kasutades vajadusel tekstikaeve vahendeid. Vahetulemuse peavad viimistlema sobivale kujule ülikoolide juures õppekavade loomisega tegelevad teadurid ja eksperdid.

  Töö tulemusel peab meil olema:
  Minimaalselt: RÕK ainekavade ülene metaandmete/klassifikaatorite/semantiliste seoste süsteem, mis võimaldab anda ainekavadele interdistsiplinaarse mõõtme ja visualiseerida erinevateks õpistsenaariumiteks vajalikud seosed.
  Maksimaalselt: tarkvaraline tööriist, mis võimaldab luua RÕKil põhineva KÕK’i selliselt, et oleks võimalik jälgida õpilase kohast KÕK täitmist uudsete ja mittelineaarsete ning interdistsiplinaarsete õpistsenaariumitega.

  Mõju ühiskonnale
  Projekti tulemi positiivne mõju ühiskonnale avaldub läbi muudatuste üldhariduskoolide õppetöös, võimaldades paindlikumat ja personaalsemat lähenemist Riiklikule Õppekavale.
  Projekti tulemusel peab tekkima tööriist, mille abil on võimalik kvaliteetsemalt ja valutumalt viia üldhariduskoolidesse uudseid õpistsenaariumeid, muuta KÕK loomise ja jälgimise kooli juhtkonna ning õpetajate jaoks paindlikumaks ning õppijasõbralikumaks. Tulevikus tehtavad RÕK muudatused omavad kvaliteetsemat alginfot ning ainekavade loojatel on selleks vajalik tööriist.
  Ideaalsel juhul võimaldab lahendus luua traditsioonilistel ainekavadel mitte-põhinevaid KÕKe, mis järgivad kõiki RÕK nõudeid ja vajalikke teemakäsitlusi.

  Idee on küpsenud umbes aasta jooksul ning selle kujunemisel on konsulteeritud ja kaastööd tehtud mitmete Eesti haridusvaldkonna inimestega ning analüütikutega. Töö lõplikuks viimistlemiseks ja sellele teadusliku aluse andmiseks on vajalik kaasata ülikoole.

  Riikliku õppekava digitaliseerimine ning vastava tarkvaralahenduse loomine on üheks esimeseks sammuks, mis võimaldab kasutada infotehnoloogiat nii riigi tasemel kui ka koolis õppimise kvaliteedi tõstmiseks.

  ...vot sellest saan ma juba aru. Toetan!

  Lisa pooltargument

  Keeruline tekst... Probleemi sisu ja lahendused justkui terendaks kusagil tekstis, aga ju spetsialistid mõistavad, millest idee esitaja räägib...
  Mina küll suurt midagi ei mõhka... Päike paistab, tuul puhub....Loen "Lahenduse leidmise esimeses etapis on plaan töötada olemasolev RÕK ja ainekavad läbi tekstikaeve algoritmide ja metoodikatega. Ekspertide hinnangul on vaja teha mitmeid iteratsioone ning katsetada erinevate lähteülesannetega, kuna lähtetekstid ei ole piisavalt standardiseeritud. "
  Silm vajub kinni...

  Lisa vastuargument