Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Tehnoloogia Saneerimise Agentuur (TSA)

  Luua organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ettevõtteid tootmistegevuse uute tehnoloogiate väljavalimisel ja juurutamisel.
  Taust: Tänapäeva maailma majanduslik edukus baseerub peamiselt tehnoloogilisel võimekusel. Efektiivne ja kõrgtehnoloogiline tootmistegevus on valdkond, mis kõige paremini suudab võimalikult laialdast ja jätkusuutlikku heaolu kasvu.

  Lahendustvajav „pudelikael“: Ettevõtetes on vähe spetsialiste, kellel on piisav ettekujutus uutest võimalikest tehnoloogiatest. Seetõttu teevad ettevõtted sageli investeerimisotsuseid baseerudes puudulikule informatsioonile, mis omakorda võib viia ala- või üleinvesteerimiseni ja üldiselt vähendab tuntavalt investeerimisjulgust.

  Alus: idee baseerub peamiselt 9 aasta jooksul Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse (NanoTAK) juhina saadud kogemusele. Meil on olnud kokkupuuteid umbes neljakümne Eesti keskmise või väikeettevõttega väga erinevatest sektoritest, mis annavad üsna hea läbilõike tootva tööstuse tegelikust olukorrast ja kitsaskohtadest.

  Sisu: Maailma, aga eriti just Aasia riikide kogemus näitab, et kiiret ja laiaulatuslikku majanduslikku edu saavutab eeskätt eesrindlike tehnoloogiate ülevõtmise (ja sageli ka kopeerimise) ja rakendamise abil. Samas on optimaalsete investeerimisotsuste tegemiseks vajalik hangitava tehnoloogia olemusest ja sisust aru saada, millist võimekust ettevõtluses napib. Ka suhteliselt lihtsad küsimused a la „kas osta kallis seade Šveitsist või odav analoog Hiinast“ tehakse pahatihti „kõhutunde“ alusel, sest ettevõtlusel ei ole ressursse ja kompetentsi sellistele küsimustele objektiivsete vastuste leidmiseks. Veelgi halvem on olukord siis, kui kaalumise all on mingi täiesti uue tehnoloogia juurutamine, sest siis ei saa ettevõte enam ka tugineda varasemale kogemusele.

  Praegused TjaA meetmed keskenduvad suuresti uute ja originaalsete tehnoloogiate väljatöötamisele, mis aga on väga suure riskiga ja ei ole loodetud „Nokiaid“ kuigi palju tekitanud. Suuresti on põhjuseks meetmete liigne ülikoolide kesksus, kel aga on suuresti teised prioriteedid (õppetöö, teadustöö jms.), mis ei võimalda efektiivset ja tulemuslikku TjaA tegevust. Seetõttu oleks otstarbekas ühele-kahele säravale tipule panustamise asemel suunata oluliselt rohkemat tähelepanu laiaulatusliku tehnoloogiliselt heal tasemel oleva ettevõtlusbaasi arendamisele, mis pikas perspektiivis loob võimaluse tippude tekkeks.

  TSA kujutaks endast organisatsiooni, kuhu oleks kaasatud laialdane kompetents erinevatest valdkondadest (materjalitehnoloogia, inseneeria, IKT ja tööstusautomaatika jms) ning mille ülesandeks oleks abistada ettevõtteid tehnoloogiainvesteeringute tegemisel. Igapäevase töö mõttes oleks olukord sarnane traditsioonilise saneerimisega, s.t. moodustatakse meeskond vajaminevatest spetsialistidest (vajadusel kaasates eksperte ka väljaspoolt), kes keskmiselt paari-kolme kuu jooksul viivad ennast kurssi nii ettevõtte olemasoleva kui ka planeeritava tehnoloogiaga, selgitavad välja erinevate alternatiivide plussid/miinused ning pakuvad ettevõttele välja võimalikud lahendused baseerudes eeskätt objektiivsetele kriteeriumitele, mitte tehnoloogiapakkujate „müügijutule“. Sellest lähtuvalt saab ettevõte oluliselt täpsemalt teostada kulu-tulu analüüsi, mis kokkuvõttes tähendab kvaliteetsemaid investeeringuid ning suuremat investeerimisjulgust.

  Haakumine üldisesse konteksti: TSA oleks „odav“ meede, sest sisuliselt tähendaks üle Eesti 20-30 inimese töötasu ja lähetustega seotud kulusid. Tehnoloogiainvesteeringud tehtaks 100% ettevõtte oma vahenditest. Ei tohiks tekkida probleeme riigiabi andmisega, sest sisuliselt on tegemist kõigile avatud konsultatsiooniteenusega. Ei teki probleeme riigiabi kuritarvitamisega, sest ühelgi osapoolel ei ole huvi/vajadust „skeemitamiseks“ ja tagasisidestus ettevõtluselt on objektiivne ja kergesti jälgitav, arusaadav ja piisavalt lühiajaline. TSA-l on potentsiaali areneda isemajandavaks, aga riiklikul rahastamisel on siiski teatavad eelised, sest muidu on oht, et alustavad ja mikroettevõtted jäävad tähelepanu alt kõrvale, mis kindlasti pikaajalises perspektiivis ei ole kasulik.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument