Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Haridus

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Eesti on kõige inspireerivam riik.............ÕPPIMISEKS! (1)

  2016. aastal avab Tallinnas uksed uue ajastu juhtimiskool, inspireeriv loomekeskus selles õppijatele, aga ka ettevõtetele ja kogukondadele. Meie kooli lõpetavad andekad ja nutikad vilistlased, kes on programmi jooksul panustanud vähemalt ühe Eesti ühiskonna valupuntktiga oleva probleemi lahendamisse. Nad ellu viinud oma isikliku “projekti”. Siin
  sünnivad järgmised uued ärid ja maailmatasemel lahendused. Seeläbi luuakse uusi ettevõtteid ning pannakse alus uue haridusmudeli loomiseks.

  Missing

  Targa raha huvialaring (2)

  Idee on tekitada koolide juurde "Targa raha" huvialaring. Huvialaringi suurem eesmärk, mis mõjutab Eesti majandust, on õpetada noori inimesi, kes sisenevad aktiivsesse ellu, oma raha targalt kasutama.

  Missing

  Üldhariduskoolide Riikliku Õppekava ja selle ainekavade edasiarendus ühtsele digikujule (3)

  Idee eesmärgiks on üldhariduskoolide Riikliku Õppekava (RÕK) ja selle ainekavade digitaalsele struktuurile viimine ning erinevate ainekavade sidumine ühtse metaandmete/klassifikaatorite süsteemiga. See tagab ainekavade vahelise sidususe ning õppetöös kasutatava interdistsiplinaarsuse.
  Eesmärgiks on luua vajalik tarkvaraline lahendus tulevasteks RÕK arendustöödeks.

  Missing

  Eestikeelne Khan Academy - Õpi mida tahad, siis kui tahad, põnevalt ja tasuta. (2)

  Idee on konkreetne, tulemus aga võimas - Tõlkida aastaga ära populaarne õppekeskkond www.khanacademy.org koos 738 mängulise harjutusega ja teha nende juurde eestikeelsed õppevideod.

  Tõlkida on vaja 77,5 tuhat fraasi. See sisaldaks kogu funktsionaalsust, mis Khan Academy's täna on. Seda saavad kasutada nii õpilased iseõppimiseks kui ka õpetajad oma õpilaste töö jälgimiseks. USA-s kasutatakse seda paljudes koolides. Tulemusena kasvab õppimise motivatsioon ja lapsed jõuavad õppekavast ette.

  Missing

  IT-revolutsioon hariduses (2)

  Teeme reaalainete õppimise põhikoolis ja gümnaasiumis lihtsaks ning huvitavaks läbi kaasaegse tehnoloogia. Tänapäevase videotehnika, veeb 2.0 võimaluste ja interneti levikuga on see kättevõtmise asi. Suureneb nii innustus reaalainete vastu kui ka õpitulemused. Tulemuseks - mõne aastaga kasvab inseneride, IT-spetsialistide jt reaalalade lõpetajate arv ülikoolides (kus täna on probleemiks väikesed sisseastumisarvud) ja need inimesed on oluliseks teadmispõhise majanduse mootoriks.

  Missing

  Valikõpetajate firma (2)

  Eestis on üha rohkem inimesi, kellel on elukogemus ja piisavalt vaba/paindlikku tööaega, et anda ühiskonnale tagasi läbi kooliõpilastele mõne aine õpetamise - selleks tuleb ainult pakkuda neile (meile) see võimalus ja vastav koolitus. MTÜ IDLabor on sotsiaalse ettevõte, mis on juba 2 aastat pakkunud õpilastele iseseisvaks eluks ettevalmistavat karjääriõpetuse valikainet ning õpetajakoolitust uuendusmeelsetele õpetajatele. Meie meeskonna soov on teha arenguhüpe (vt veel http://idlabor.edicy.co/)

  Missing

  Tootearenduse koolitus õpilastele (1)

  Idee lühikirjeldus: Viia kokku kooliõpilased ja tudengid, et luua veebilahendused, mis aitavad kaasa keeleõppele (nt mängud, e-raamatud vms), koolitada keskkooliõpilasi veebidisaini ja veebiarenduse valdkonnas

  Missing

  Varase faasi idufirmade mentorlus- ja toetusprogramm (2)

  Idifurma ettevõtjana ning Garage48 kaasasutajana näen ettevõtluse tugistruktuuride ja koolitusprogrammide nõrkust idufirmade / meeskondade osas, mis on jõudnud idee ja prototüübi loomise järel etappi, kus tegeletakse meeskonna paika loksutamisega, alustatakse tööd äriplaani koostamisega ning esimese klienditagasiside saamisega.

  See on faas, kus Garage48 kogemusest lähtuvalt toimub kõige suurem "idufirmade suremus". Seda olukorda saab parandada haridusliku toetava mentorprogrammiga.

  Missing

  Kommunikatsiooniõpe kõigile tulevastele juhtidele (0)

  Rahvusvaheliste uuringute tulemused näitavad, et muutuste juhtimises ja seotud kommunikatsioonis efektiivsed organisatsioonid näitavad 3,5 korda tõenäolisemalt konkurentidest paremaid majandustulemusi kui need, kes eeltoodule piisavalt tähelepanu ei pööra. Sestap tuleb kommunikatsiooniõpe lisada kõigisse Eesti kõrgkoolide magistriõppe programmidesse, mille lõpetajate seas on tulevasi juhte.

  Missing

  Veebikool: eestikeelne internetipõhine kooliharidus ajutiselt välismaal töötavate vanemate lastele (1)

  Online veebi-kooli eesmärgiks on pakkuda Eesti lastele, kelle vanemad töötavad ajutiselt välismaal, võimalust saada eestikeelne kooliharidus Eesti õpetajate juhendamisel üle interneti.

  Mis on online veebi-kool?

  Veebikool on õppeviis, kus kokkulepitud kellaajal saabuvad ühisesse interneti õppekeskkonda õpetajad ja eestlastest lapsed üle maailma vanuseklasside ja õppetundide kaupa.Tegu on koduõppe ühe viisiga.

  Missing

  Lauamäng "Läbi elu" (1)

  Lauamängu peamiseks sihtgrupiks on noored, keda ootab ees rida olulisi valikuid ja otsuseid. Mängu eesmärgiks on läbi mängulise tegevuse näidata, kuidas meie tänased teod ja valikud mõjutavad meie võimalusi homme.
  Paljud noored lõpetavad kõrgkooli ning avastavad, kui raske on ellu astuda. Tööle kandideerides nõutakse töökogemust, teadmata põhjustel eelistatakse kedagi teist jne. Põhjus selles, et keegi teine on oma CV eest paremini hoolitsenud.

  Missing

  E-kolledž: e-õppel koolitus- ja täiendõppeprogrammid IT-sektori tööjõu suurendamiseks (2)

  E-kolledži ideeks on luua täielikult e-õppe baasil kõrgkooli tasemel eesti ja vene õppekeelega koolitusmooduleid, mis võimaldaks täielikult distantsõpet ning pakuks võimalust nii esmaseks, kui ka ümberõppeks IT valdkonda sisenemiseks soovivatele inimestele. Projekt eeldab e-labori loomet, õpinguprogrammi, õpikeskkonda veebis ning aineid õpetavaid õppejõude. Programmi pika-ajaline mõju väljendub uute kvalifitseeritud töötajate kasvus ning distantsharidust väärtustavas mõtteviisi muutuses Eestis.

  Missing

  Mõistmispõhise õppevormi väljatöötamine (4)

  Suured teadusavastused koosnevad alati väiksematest avastusahelatest, mis koondatakse ühtseks terviklikuks teadmiseks. Planeeritava meetodi eesmärgiks on tekitada õpilases uudishimu, näitamaks erinevate faktide omavahelisi seoseid. Arendades õpilase analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist ning uudishimu, õpetame neid ümbritsevast iseenda nägemust looma. Lähtudes metafoorselt, siis selle asemel, et anda mehele nälja kustutamiseks kala, õpetataks ta hoopis kala püüdma, mis toidaks teda terve elu.

  Missing

  Praktiline kõrgharidus ettevõtetele lähemale (0)

  Selleks, et tõsta innovaatilisuse taset Eesti ettevõtluses, tuleb andekad ja energilised noored varakult tööstuse vajadustega tuttavaks teha. Minu sooviks oleks laiemalt tuua Eesti kõrgkoolide õppekavad ning ettevõtete tehnilised ning ärilised vajadused üketeisele lähemale. Üliõpilased võiksid kõigi (mitte ainult IT) rakenduslike praktikumide ning projekti-ainete raames lahendada osaliselt ka reaalsete ettevõtete reaalseid probleem vastavalt oma oskustele ning spetsialiseerumisele.

  Missing

  Noorte ettevõtlikkusinkubaatorite tugisüsteemi käivitamine (1)

  Toome startup inkubaatorite parima praktika ja meetodid noortekeskuste ja noorte innustajate kaudu noorteni. Kujundame ettevõtlikkuskultuuri, kus juba varajases eas õpitakse ettevõtmiste ja algatuste elluviimise kaudu. Selleks loome tugisüsteemi, mis aitab olemasolevatel noortekeskustel ja arenduskeskustel paremini rakendada noorte andeid ja potentsiaali.

  Missing

  Majanduskasv = Kõrgem lisandväärtus töötunni kohta ning rohkem töötatud tunde (0)

  Eestis on üsna pikk töönädal ning inimestel sageli mitu töökohta, mis pigem pärsib lisandväärtust tunni kohta – töötatakse sageli stressi piiril. Samas on Eestis üks pikimaid hariduse omandamise aegu. Kaks tööaastat saaks juurde just noorema-­ealiste poolt kui a) alustataks kooliskäimist aasta varem (vabaneks ka puuduvaid lasteaiakohti) ja b) kool oleks aasta lühem (ja sisukam).

  Missing

  e-õpetaja õpisüsteem (9)

  e-õpetaja õpisüsteem on eelkõige maapiirkondadele mõeldud internetil põhinev (põhi)kooli süsteem, mis pikemas perspektiivis peaks asendama tänapäevase koolisüsteemi.

  e-õpetaja õpisüsteem põhimõte seisneb selles, et luuakse üks keskne üle-Eestiline õpetamiskeskus (õppeprogrammi ette kandja-saatja), millest interneti vahendusel kantakse üle õppeprogrammid maapiirkondade õppepunktidesse (õppeprogrammi vastuvõtjad)