Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • www.majandustarkvaraportaal.ee - ettevõtjate, õppijate, tööotsijate ja tarkvarafirmade majandustarkvaraalaste teadmiste veebikodu

  Aastase töö tulemusena valmib veebileht www.majandustarkvaraportaal.ee, mis on parim koht ettevõtjatele majandustarkvara valikul, kus on õppijatele, õpetajatele ja tööotsijatele hulgaliselt tasuta majandustarkvarateemalist õppematerjali, arutelusid, infot praktikakohtadest ja lõputöödest, mille tegemise käigus on majandustarkvarategijad oma veebilehed uuendanud (paremad juhendid, arusaadavamad programmide võimalused, hinnakirjad, demoversioonid).

  Majandustarkvara vähene kasutamine on paljuski tingitud teadmatusest või vajalike oskuste puudumisest. www.majandustarkvaraportaal.ee kaasates vähemalt sada spetsialisti ja mitusada tudengit/kutseõppijat pakub lahendust, mille teostamise tulemusel on Eestis kompetentsemad töötajad ja ettevõtete omanikud ning lõppkokkuvõttes edukam ettevõtlus (uued firmad, parem tehnoloogiline ja konkurentsivõimekus jms).
  Projekti kirjutades otsustasin keskenduda idee tutvustusele. Olen majandustarkvaraga kokku puutunud juba 19 aastat. Nii tunnen paljusid valdkonna võtmeisikuid, firmasid ja organisatsioone, kellega koostöös projekt ühe aastaga teostada. Kinnitan ka, et veebileht on jätkusuutlik ja uue infoga täidetud ka järgnevatel aastatel (rahastatud näiteks reklaami müügist ja erinevatest projektidest saadud toetused).

  Ettevõtjatele
  Eesmärk: veebileht kujuneb kohaks, kust hakkavad ettevõtjad esimesena hankima infot uue tarkvara valikul või olemasoleva täiendamisel.
  Kahjuks on firmade juhid/omanikud, IT- ja keskastmejuhid senini ilma jäetud teemakohasest süstematiseeritud infost.
  Kas vähene ettevõtlikkus on seotud väheste teadmistega majandustarkvara kasutamisel? Osaliselt kindlasti.
  Kasvõi selline lihtne näide: kui ma tahan avada väikese poe, siis mis tarkvara võiks vaja minna (mis programmide hulgast valik, kuidas lahendada kaardimaksed, seosed hulgifirmade tarkvaradega, earved jne). Tootmise ja logistika valdkonnas on olukord veelgi keerulisem.
  Minult on sageli küsitud infot erinevate programmide olemasolust, sest lihtsalt ei teata, mis on juba olemas. Ma olen kokku pannud esialgse majandustarkvara nimekirja
  http://www.majandustarkvaraportaal.ee/kataloog. Muidugi see nimekiri on veel väga algeline, aga juba praegu on näha, kui palju (sadades) ja kui erinevat tarkvara on olemas. Kataloog on vaja palju sisukamaks kirjutada: lisada puuduvad programmid ja iga programmi kohta põhjalik tutvustus kirjutada.
  Ka tuleb välja mõelda programmide valiku/võrdlemise võimalused.
  Palju on räägitud tarkvara arendamise probleemidest. Vähemalt osad probleemid saavad alguse sellest, et ettevõtjatel ei ole vajalikke teadmisi, kuidas tarkvara tehakse, arendatakse ja juurutatakse ehk siinne veebileht annaks põhjaliku ülevaate tarkvaraarendusprotsessist.
  Ka on teada, et tarkvarakonsultandi töö on väga kallis. Tegelikult paljud lahendused on firmas endas võimalik välja mõelda. Selleks on muidugi vaja häid juhendmaterjale.
  Artikleid majandustarkvarast ei ilmu just väga palju (näiteks 60 igal aastal). Me ei jõua kunagi lugeda kõiki neid väljaandeid, kus sellistel teemadel võidakse kirjutada. Seepärast üks asjalik koond on vägagi vajalik. Palju artikleid avaldatakse ka tarkvarafirmade veebilehtedel – needki tuleks korralikult ära süstematiseerida.

  Koolidele
  Eesmärk: veebilehel on hulgaliselt tasuta majandustarkvarateemalist õppematerjali. Siin on ka koht aruteluks, mida ja kuidas koolis õpetada, info praktikakohtadest ja lõputöödest.
  Majandustarkvara kasutamist õppeainena õpetatakse mitmetes kõrg- ja kutsekoolides
  majandusarvestuse ainekavade raames. Erinevaid raamatupidamisprogramme on üle 50, koolis loengutunde aga näiteks 32. Mida ja kuidas peaks õpetama?
  Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja TTÜs õpetatakse äriinfotehnoloogiat. Esimeses neist on
  ainekavas kirjas ka majandustarkvaraga seonduvad ained. TTÜ-s ei ole ainekava veel lõpuni valmis ja loodetavasti tuleb ka sinna majandustarkvara kasutamist tutvustavaid aineid.
  Eraldi grupina saab käsitleda IT-spetsialistideks õppijaid. Kui vaadata näiteks
  http://www.itcollege.ee/tudengile/oppekavad/ siis siin ei ole majandustarkvara teemalisi õppeaineid (milleks on majandustarkvara mõeldud ja kuidas see firma kasuks tööle panna). Ometi on IT-spetsialist sageli üks juhtkonna liige ja tarkvarateemalistel aruteludel peaks ta aru saama, millest käib sisuline jutt.
  Omandatava eriala käigus peaks tudeng/kutseõppija tutvuma erialase tarkvaraga, näiteks ärijuhtimise tudengid vajavad ülevaadet kliendihaldus- ja raamatupidamisprogrammidest, sekretärideks/juhiabideks õppijad dokumendihaldusprogrammidest jne. Osaliselt see nii juba tänasel päeval ongi, aga iga õppejõud teeb oma parema äranägemise järgi.
  Gümnaasiumides on majandusõpe. Neidki õpilasi tuleks juba varakult majandustarkvaraga kokku viia.
  Õpilasfirmad?
  Palju on räägitud vajadusest arendada ettevõtlikkust juba noores eas. Majandustarkvara kasutamine õppetöös teeb valdkonna õppimise palju huvitavamaks.
  Töötutele, töökohta vahetada soovijatele
  Eesmärk: tööotsijad kompetentsemaks.
  President ütles aastapäevakõnes, et vaja on töötada kauem. See tähendab, et ka need, kes võib-olla
  tänasel päeval arvutit ei kasuta, siis ühel hetkel võib ka neil (teistsuguseid) arvutioskusi vaja minna.
  Kui osata kasutada näiteks Excelit siis saame üsna kergesti hakkama ka analoogsete programmidega.
  Majandustarkvaraga ei ole asjad nii lihtsad. Kuigi eelnevas õppijate peatükis nimetatud 50
  raamatupidamisprogrammi teevad paljuski samasid toiminguid, on ometi üleminek ühelt programmilt teisele sageli vägagi vaevaline ja aeganõudev.

  Siin on üks oluline abivahend puudu: ma ei ole näinud näidisülesandeid koos põhjaliku juhendiga, kuidas teha esmast tutvust tundmatu programmiga.
  Projekti raames selgitan koos raamatupidajatega välja, mis on need ülesanded, mis kindlasti peaksid (näiteks) raamatupidamisprogrammi sissejuhatavas (getting started) juhendis olema. Olen enam kui kindel, et palju tarkvarafirmad teevad selle juhendi järgi oma programmide õppematerjalid.
  Väga vähe on töötutele kursuseid majandustarkvara teemal. Pealegi ei pruugi kursusel saadud teadmised kokku minna sellega, mida tööl hakkab vaja minema. Põhjalik ja tasuta kättesaadav õppematerjal on ka antud juhul eriti vajalik.
  Paljudes poodides on töökuulutused müüjatele (vahel ka andmesisestajatele, vahetuse vanematele).
  Vajalik on uurimus, kuidas toimub ettevõtetes uute töötajate majandustarkvarateemaline väljaõpe (näiteks Elion, Selver jt) ja parimad praktikad veebilehel esitada.

  Tarkvara tegijad, müüjad, konsultandid jt.
  Eesmärk: projekti tulemuseks ei ole mitte ainult www.majandustarkvaraportaal.ee nähtav suur sisu muutus, see paneks ka tarkvaratootjaid ennast parandama: uuendaksid programmide juhendeid, kirjutaksid hinnakirjad ja programmide võimalused/olemuse arusaadavamaks, teeksid arusaadavamaks demoversioonide kasutamise jne.
  Kuna veebilehe kasutajaid on tulevikus palju, siis on tarkvarafirmad koostööst väga huvitatud. Siin on ka hea kajastada tarkvarafirmade teateid: näiteks uue programmi valmimine, uus versioon, soodushinnad, tööpakkumised, tudengite võimalikud lõputööteemad jne.
  Minu tudengid teevad igal õppeaastal mitusada kodutööd. Nendes nad uurivad erinevaid
  majandustarkvarasid ja firmade veebilehti. Tulemused?
  • Ühest küljest väga head, sest ma näen, et tehakse tõsist uurimistööd.
  • Teisest küljest on tulemused väga kehvad - mitte ei saada aru programmide hinnakirjadest, juhendid on segaselt ja hoopis varasemate programmiversioonide kohta kirjutatud, demoprogrammides on näidisandmed täiesti juhuslikud jne.

  Ometi peaks ju kõik vastupidi olema: avad tarkvara veebilehe ja see on sisus nii arusaadav, et lausa kutsub kasutama (ja ka ostma). Ma tean väga hästi, kui keeruline on kirjutada programmile head juhendit. Meil aga on sadades, isegi tuhandetes neid õpilasi/tudengeid, kellele anda koduseks ülesandeks näiteks juhendi testimine, programmi demoandmebaasi näidisandmete väljamõtlemine jne.

  Inimene teab, millest räägib...

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument